80-gruppe – Fordypning imusikkvitenskap (80MUSIKK)

Om emnegruppen

Kort om emnegruppen
Emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet musikkvitenskap. Den består av 60 obligatoriske studiepoeng på 1000-nivå samt 20 studiepoeng på 2000-nivå i musikk som velges etter nærmere angitte regler.

Emnegruppen har et musikkvitenskapelig fokus der studiet av musikk i et historisk såvel som sosialt og globalt perspektiv står sentralt. Fordi studiet av musikk ikke kan adskilles fra praktisk musikalsk erfaring, inneholder emnegruppen også emner som gir studentene erfaring med musikkutøvelse på ulike måter.

Læringsutbytte
Kandidatene vil etter endt studium kunne anvende musikkvitenskapelige metoder og prinsipper for å analysere musikk, og forstå dens rolle i historisk, sosialt og globalt perspektiv. Kandidatene vil ha tilegnet seg kunnskaper og begrepsapparat som er egnet til å gripe vesentlige likheter og forskjeller sjangre i mellom (f.eks. vestlig kunstmusikk, folkemusikk, populærmusikk og andre sjangre fra det 20. århundre og framover). De vil også ha grunnleggende ferdigheter på et hovedinstrument, i arrangering, hørelære og musikkteknologi.

I tillegg har kandidatene opparbeidet gode ferdigheter i:

  • innhenting og kritisk vurdering av informasjon
  • skriftlig og muntlig framstilling
  • å organisere og planlegge arbeid innenfor gitte frister
  • å drøfte og begrunne standpunkter, formulere problemstillinger, og fremlegge dem på en selvstendig måte

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har en klar progresjon der de første to semestrene og deler av det tredje består av grunnemner innenfor musikkvitenskapelige og praktisk-musikalske disipliner. Deretter følger emner på fordypningsnivå (2000-nivå) som legger mer vekt på teori og refleksjon med noe større valgfrihet for studentene. For øvrig henvises det til beskrivelsen av emnene nedenfor.

Utenlandsopphold
Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til 4. og/eller 5. semester

Kvalifisering for videre studier og arbeid
80-gruppen gir, sammen med en fullført bachelorgrad, kompetanse til å søke om opptak til masterstudiet i musikkvitenskap. Kompetansen gir en rekke muligheter i arbeidslivet både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og i privat sektor. Tidligere kandidater er i størst grad å finne innenfor undervisning, kulturadmnistrasjon, medier og annen formidlingsvirksomhet, musikkorganisasjoner og utøvende virksomhet. For øvrig henvises til programsidene.

Emner i emnegruppen

Følgende emner er obligatoriske i fordypningsenheten i musikkvitenskap (60 sp):

De øvrige 20 studiepoengene i fordypningsenheten i musikkvitenskap kan velges som følger:

10 studiepoeng må velges blant følgende emner:

10 studiepoeng må velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet