Dette emnet er nedlagt

MUS1441 – Klassisk musikkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningen gjør rede for sentrale utviklingslinjer innenfor den vestlige klassiske musikkhistorien, f.o.m. middelalderen og frem til i dag. Det blir lagt vekt på en allsidig forståelse av musikkens utvikling, sosiale funksjon, struktur og stil. Emnet omfatter en innføring i norsk folkemusikk. Biblioteksundervisning er også inkludert i emnet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

  • ha en grunnleggende forståelse av den vestlige klassiske musikkens historie og rolle i samfunnet

  • kunne redegjøre for musikkstilistiske særtrekk i ulike tidsperioder

  • kjenne et utvalg sentrale musikkstykker

  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse kreves, men det er en fordel med noe kjennskap til elementær musikkteori og en viss ferdighet i å lese noter.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 12 dobbelttimer med forelesninger.

  • 6 dobbelttimer med seminarundervisning med obligatorisk frammøte.

En dobbelttime med obligatorisk biblioteksundervisning.

Hver student skal holde ett seminarinnlegg (minimum 10 min.) og levere én skriftlige øvingsoppgave på fem sider. Seminarinnlegget og øvingsoppgaven må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Eksamen

En skriftlig hjemmeeksamen (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk