ARK4070 – Fordypning i arkeometri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg bruk av ulike naturvitenskapelige analysemetoder for å belyse arkeologiske problemstillinger. Det tar for seg prinsipper og metoder i skjæringssonen mellom arkeologi og geofag, økologiske fag, biologi og metallurgi.

Emnet problematiserer tverrfaglig arbeid mellom arkeologi og naturvitenskap. Det legges opp til en fordypningsdel der studentene utforsker et aktuelt forskningsproblem.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg oversiktskunnskap om og forståelse for de viktigste naturvitenskapelige metoder, samt grunnlagsproblemer når man arbeider i dette tverrfaglige feltet. Studentene skal dessuten utvikle en kritisk forståelse, og vurdere nytten av å anvende ulike analysemetoder i gitte situasjoner.

Kurset er således nyttig for arkeologer som arbeider i feltprosjekter, og for arkeologer som benytter naturvitenskapelige data. Kurset gir også grunnlag for å vurdere videre spesialisering innenfor de ulike analysemetodene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Åpent for studenter tatt opp til Arkeologi og konservering (master - to år).

Maksimalt 10 deltakere.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i arkeologi

Undervisning

Undervisningen er fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser. All undervisning er obligatorisk.

Eksamen

Kurset vurderes på bakgrunn av en selvstendig 10 siders semesteroppgave. Oppgaven blir utdelt ved semesterstart, og studentene skal arbeide med oppgaven gjennom hele semesteret.

Besvarelsen leveres i Inspera i pdf-format. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Studentene er selv ansvarlig for at besvarelsen leveres i et format som er leselig. 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeologi (BA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk