Dette emnet er nedlagt

ARK4200 – Prosjektbeskrivelsesseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler viktige tema knyttet til det å påbegynne en masteravhandling. Undervisningen starter med gjennomgang av sentrale emner og avsluttede prosjektbeskrivelser. Senere i semesteret legger studentene fram sine egne prosjekter for diskusjon. Alle studenter må være opponent på en annens prosjektbeskrivelse.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet er det forventet at du

  • har fått innsikt i vitenskapsteori og i prosessen med å utvikle et forskningsprosjekt
  • har blitt trenet i å forme avhandlingsarbeidet til et gjennomførbart prosjekt
  • kan utarbeide en vitenskapelig problemstilling og velge relevante teorier og metoder som knytter seg til denne problemstillingen
  • har tilegnet deg kunnskap om de metoder som senere ønskes anvendt i avhandlingsarbeidet
  • har blitt trenet i muntlig framleggelse og på å gi saklig tilbakemelding på andres prosjekt

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergradsprogrammet i arkeologi, kunsthistorie eller konservering.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret med 3 dobbeltforelesninger og inntil 25 seminartimer med obligatorisk studentframleggelse og diskusjon. Det er også obligatorisk å være opponent på en annens proskjektbeskrivelse.

Eksamen

Kurset vurderes som bestått/ikke bestått på bakgrunn av innlevert prosjekbeskrivelse (ca 2500 ord). Alle referanser skal være i henhold til SAA Style Guide

Levering: Oppgaven skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Det skal være en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Oppgaven kan skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk, eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Tilsammen 30 studiepoeng valgfrie emner på 4000-nivå kan kombineres med gammel prosjektbeskrivelse i arkeologi, og en 60 studiepoengs mastergradsavhandling (eventuelt to mindre essays/artikler à 30 studiepoeng) for å bygge opp en mastergrad.

Obligatorisk for 2. semester masterstudenter ved studieretning for arkeologi.

Åpent for studenter tatt opp til mastergradsstudiet i arkeologi, kunsthistorie eller konservering. Opptak til masterstudiet skjer hvert høstsemester.

Det er mulig å ta eksamen på nytt i emnet påfølgende høst dersom stryk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk