Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i globalhistorie i tiden før ca. 1800. Globalhistorie har hele verden i fokus og tar opp kontakt, forbindelser og påvirkning mellom forskjellige kulturer og samfunn, samtidig som det arbeides komparativt.

Emnet behandler bl.a. sammenhengen mellom økonomisk/teknologisk utvikling og endringer i sosial organisering, forholdet mellom verdslig makt og religion, forsøkene på dannelser av store riker, migrasjon, imperialisme, kulturell kontakt og økonomisk samhandling på tvers av kontinentene.
Sammen med andre historieemner på 1000-nivå gir kurset en innføring i historisk forståelse av menneskelige samfunns utvikling.

Emnet gir også innføring i historiefagets metodelære og fagets egen historie.
I metodelæren presenteres sentrale emner som historisk kildekritikk, bruken av kilder som "levning" eller "beretning", problemstillinger og begrunnelsesforhold. Disse temaene behandles med utgangspunkt i konkrete kildeeksempler og utdrag av historiske framstillinger.

Historiografidelen (faghistorien) skal gi kunnskap om historiefagets vekslende vitenskapsteoretiske tilnærminger.

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kjennskap til og forståelse av globalhistoriske prosesser og sammenhenger i perioden. De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av samfunnslivet, så som økonomi, demografi og politikk. Pensum er delt i to: et oversiktspensum på ca. 700 sider og en metodedel på ca. 300 sider. Oversiktspensum gir innsikt i lange linjer og viktige perioder i historien.

Studentene skal beherske de metodiske prinsippene som kjennetegner dagens historieforskning. De skal også kjenne hovedtrekkene i historiefagets utvikling. Studentene skal oppøve sin evne til skriftlig framstilling, til samarbeid i grupper, og til å gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid. Gjennom undervisning, veiledning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra pensum.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som mangler dette emnet i bachelor-graden sin får anledning til å melde seg opp. Oppmelding til dette emnet må skje manuelt ved henvendelse til instituttet, enten i ekspedisjonen eller ved å sende mail til historie-student@iakh.uio.no.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng med det nye emnet HIS1100 - eldre verdenshistorie.

Forøvrig gjelder dette: 5 studiepoeng mot HIS1130 - Eldre global historie. 5 studiepoeng mot HIS1111 - Eldre norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1121 - Eldre europeisk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1311 - Nyere norsk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1321 - Nyere europeisk historie, med metodedel. 5 studiepoeng mot HIS1331 - Nyere global historie, med metodedel.

Undervisning

Emnet strekker seg over hele semesteret og undervisningen gis i form av forelesninger (12 dobbelttimer) der oversiktspensum er hovedfokus, samt seminargrupper (5 dobbelttimer) der metodedelen er hovedfokus. Forelesningene vil være delvis felles med det nye HIS1100 - eldre verdenshistorie. For nærmere informasjon se detaljert undervisningsplan på emnets semestersider.

Forelesningene er åpne for alle, men seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Obligatorisk oppmøte: Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang på seminarundervisningen(dette gjelder ikke oversiktsforelesningene). Hvis du unnlater å møte, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave: Kvalifiseringsoppgaven skrives i metodedelen. Oppgaven skal være på ca. 4 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. For å kunne framstille seg til den skriftlige eksamenen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Studentene kan prøves både i oversiktspensum og særemnepensum.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det vil bli gitt én mulighet til gjenopptak av eksamen, i forbindelse med utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding og tidspunkt for eksamen, vil bli lagt ut semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet bygger ikke på andre emner, men er ment som et introduksjonsemne i de 80-grupper eller 40-grupper der det inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Vår 2008

Eksamen

Høst 2008

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk