HIS2112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet av det romerske imperium er grunnleggende for å forstå den historiske utviklingen av Middelhavsområdet og Europa. I kurset vil det fokuseres på:

 • årsaker til romernes suksess som imperiebyggere
 • hvordan ekspansjonen artet seg
 • på hvilke måter imperiet påvirket både de erobrede områder og romerne selv

Hovedvekten legges på den republikanske periode, men det legges også vekt på å forstå utviklingen i keisertid fram til Vestrikets sammenbrudd på 400-tallet.

Kurset tar først og fremst sikte på å studere hvilken funksjon ekspansjon og imperiebygging hadde i det romerske samfunnet og hvilke konsekvenser dette hadde i Middelhavsområdet. I den sammenhengen gåes det inn på grunnleggende forhold om kilder, kronologi, sosiale forhold og politiske institusjoner, og på modeller og teorier som moderne forskere har anvendt for å forstå fenomenet. I den sammenheng vil eksempler på kontrasterende syn hentes fra forskjellige emner i romersk historie, både fra politisk, økonomisk og sosial historie.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du:

 • tilegne deg kunnskap om det antikke romerske samfunn under republikk og keiserdømme
 • bli bevisst de forskjellige kildegrupper som brukes i studiet av det romerske samfunn og de utfordringer forskningen står overfor i kildestudiet
 • lære å kjenne og forstå noen grunnleggende historiografiske retninger i studiet av romersk historie
 • kunne sette sammen kunnskap fra forskjellige samfunnsområder til et helhetlig syn på det romerske samfunn
 • kunne analysere noen sentrale historiske problemstillinger knyttet til framveksten og forløpet til det romerske imperium

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå.
 • Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.
 • Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger (12 dobbelttimer) og gruppeundervisning (4 dobbelttimer). Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Ressurser knyttet til undervisningen vil legges ut i Canvas.

 

Obligatorisk aktivitet:

Kvalifiseringsoppgave:

 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer.
 • Den skal bestå av sammenhengende tekst og ha sidetall, referanser og litteraturliste.
 • Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes grunnet faglige kriterier, får du 1 uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller de formelle kravene, får du ikke mulighet til å levere revidert versjon.
 • Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Om oppgaveskriving ved IAKH

 

Kvalfiseringsoppgaven må være bestått for at man kan avlegge eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers digital hjemmeeksamen. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera.

Digital hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk