Dette emnet er nedlagt

HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet av det romerske imperium er grunnleggende for å forstå den historiske utviklingen av Middelhavsområdet og Europa. I kurset vil det fokuseres på årsaker til romernes suksess som imperiebyggere, hvordan ekspansjonen artet seg og på hvilke måter imperiet påvirket både de erobrede områder og romerne selv. Hovedvekten legges på den republikanske periode, men det legges også vekt på å forstå utviklingen i keisertid fram til Vestrikets sammenbrudd på 400-tallet.

Kurset tar først og fremst sikte på å studere hvilken funksjon ekspansjon og imperiebygging hadde i det romerske samfunnet og hvilke konsekvenser dette hadde i Middelhavsområdet. I den sammenhengen gåes det inn på grunnleggende forhold mht om kilder, kronologi, sosiale forhold og politiske institusjoner, og på modeller og teorier som moderne forskere har anvendt for å forstå fenomenet. I den sammenheng vil eksempler på kontrasterende syn hentes fra forskjellige emner i romersk historie, både fra politisk, økonomisk og sosial historie.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

I løpet av studiet

 • skal du ha tilegnet deg kunnskap om det antikke romerske samfunn under republikk og keiserdømme
 • blitt bevisst de forskjellige kildegrupper som brukes i studiet av det romerske samfunn og de utfordringer forskningen står overfor i kildestudiet
 • lært å kjenne og forstå noen grunnleggende historiografiske retninger i studiet av romersk historie
 • kunne sette sammen kunnskap fra forskjellige samfunnsområder til et helhetlig syn på det romerske samfunn og
 • kunne analysere noen sentrale historiske problemstillinger knyttet til framveksten og forløpet til det romerske imperium

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2112 – Imperium Romanum.

Undervisning

Undervisningen, som er felles med HIS2112 – Imperium Romanum, skjer i form av forelesninger (12 dobbelttimer) og gruppeundervisning (4 dobbelttimer). Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Ressurser knyttet til fellesforelesningene og seminarundervisningen vil legges ut i Canvas.

 

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers digital hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera.

Digital hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester

Om oppgaveskriving ved IAKH

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emne tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet tilbys uregelmessig