Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenter ved masterprogrammet i maleri- og gjenstandskonservering er forpliktet til å gjennomføre en 18 ukers praksisperiode ved et profesjonelt museum eller galleri.

Utplasseringen blir organisert av Avdeling for konservering og gir studentene muligheten til å styrke kunnskapen omkring viktige konserveringsprinsipper og videreutvikle arbeidsmetodene sine innenfor et profesjonelt fagmiljø.

Praksissemesteret vil blant annet gi erfaringer i hvordan et konserveringsstudio drives, hvordan beslutninger tas i praksis samt de kravene som en utstillingssituasjon stiller til forebyggende og inngrepsmessig konservering. Emnet avsluttes med en studentkonferanse.

Hva lærer du?

Studentene skal få relevant arbeidserfaring, få utvidet sine praktiske ferdigheter og øke faglig forståelse for teoretiske og etiske problemstillinger. Studentene skal bli kjent med konservatorens arbeidssituasjon og bli forberedt på oppgavene som venter i arbeidslivet. Studentene vil få erfaring med å formidle i en faglig kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må ha bestått eksamen i de forskjellige praktiske og teoretiske kursene på masternivå i maleri- eller gjenstandskonservering, samt bestått masteroppgaven. KONS4080 er det siste emnet i mastergraden.

Undervisning

Det organiseres ingen felles undervisning i emnet.

Eksamen

Praksissemesteret vurderes gjennom en mappe som studentene skal levere ved slutten av semesteret. Mappen skal inneholde en arbeidsdagbok (pkt 1), kopi av konserveringsrapporter (pkt 2) og en konserveringsoppgave (pkt 3)

  1. Med bakgrunn i konserveringstemaer studenten har lært, deltatt i eller observert i løpet av hospiteringen skal det forfattes en arbeidsdagbok som viser hvordan studenten har evnet å reflektere rundt de viktigste faglige problemstillingene. Arbeidsdagboken skal være på mellom 10 og 20 sider.
  2. Det skal legges ved kopi av konserveringsrapporter som er levert inn ved den institusjonen studenten arbeider ved. Følg her hospiteringsstedets mal.
  3. Mappen skal også inneholde en artikkel (10 sider) eller to artikler (á 5 sider) over et selvvalgt tema fra prakisperioden. I tillegg kommer bilder og litteraturliste. Studentene må velge et format som er relevant for publisering i et anerkjent konserveringstidsskrift.

I arbeidsdagboken og artikkelen/artiklene brukes skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1,5 i linjeavstand.

Studentene skal i tillegg presentere sitt praksissemester på en studentkonferanse.

Levering

Besvarelsen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i PDF-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til PDF, se veiledning for lagring i .pdf.

I innleveringsprosessen i Canvas vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser i konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering vår 2008

Annet

Viktig informasjon for deg som skal reise til utlandet

Obligatorisk i fjerde semester for studenter både på linjen for maleri- og gjenstandskonservering.

Maksimum 12 studenter, tatt opp til mastergradsstudiet i konservering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk