KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av uavhengige undersøkelser i forbindelse med masterprosjektet. Studentene vil anvende ferdighetene de har ervervet seg i sine første to semestre. Studenten vil på dette emnet foreta undersøkelser og skrive sin masteroppgave.

Emnet er obligatorisk i mastergradens andre år.

Hva lærer du?

Studentene veiledes gjennom prosessen med å foreta og skrive et selvstendig forskningsprosjekt innen konservering som fordrer selvstendige undersøkelser, omfattende planlegging, organisering og analytisk tenkning.

Ved fullføring av emnet, er det forventet at studenten skal være i stand til å:

  • føre resonnementer og argumentere
  • skille mellom forskjellige former for konserveringsforskning
  • kommunisere forskningsprosesser i både skriftlig og muntlig akademisk form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i prosjektbasert konservering

Emnene KONS4500 og KONS4550 og ytterligere 30 studiepoeng i KONS-masteremner som velges i samråd med veileder, må være avlagt før eksamen kan avlegges i dette emnet.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot KONS4090

Undervisning

Undervisning gis i form av individuell veiledning. Se fakultetets retninglinjer om veiledning på masteroppgaven

Jevnlig innlevering av skriftlig arbeid vil gjøre veileder best mulig i stand til å følge utviklingen av oppgaven.

Støtte i forbindelse med gjennomføring av masteroppgave/reisestøtte

Eksamen

Om masteroppgaven

Masteroppgaven skal, utover selve teksten og det faglige innholdet, også inneholde elementer som dels strukturerer og dels dokumenterer teksten. Oppgaven skal bl.a. ha forside, innholdsfortegnelse, noteapparat, litteraturliste, illustrasjoner og eventuelt andre tillegg.

Oppgaven skal være på ca. 100 tekstsider (linjeavstand 1 ½, skriftstørrelse 12, skrift Times New Roman eller tilsvarende). Illustrasjoner (foto, tegninger, tabeller, kart o.l), appendikser og litteraturliste regnes som tillegg.

Innlevering av masteroppgaven

Innleveringsfristen kunngjøres på semestersiden. Masteroppgaven skal leveres ferdig trykket innen innleveringsfristen.

Når masteroppgaven er klar for trykking, send en e-post til konservering-student@iakh.uio.no. Instituttet dekker trykking av 7 eksemplarer med inntil 20 fargesider pr eksemplar (3 eks leveres til instituttet, 4 eks beholder du selv) – hvis du ønsker flere fargesider eller eksemplarer må du betale dette selv.

Du leverer oppgaven til reprosentralen for trykking via deres nettsider, og spesifiserer samtidig om du ønsker noe utover det som dekkes av instituttet. For å levere oppgaven til trykking må du ha fått tilsendt stedkode, prosjektkode og tiltakskode fra studiekonsulent. Mer informasjon finnes på reprosentralens nettsider .

Når masteroppgaven er klar for innlevering, må oppgaven i sin helhet samt et sammendrag av den legges ut på DUO Digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres via studentweb Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål (bokmål/nynorsk)

Fagspesifikke karakterkriterier.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Veiledning på norsk og engelsk