Dette emnet er nedlagt

MAS2500 – Gaver, varebytte og handel i norrøn kontekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utgangspunktet for dette emnet i historie er normene for havesyke og hovmod, gjerrighet og grådighet, priser og profitt, rikdom og fortapelse, fattigdom og frelse og deres endring i forbindelse med ekspansjonen i nordeuropeisk fjernhandel fra 1100-tallet og fremover. Gjennom spørsmål om ekvivalering i vid forstand, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres like slik at bytte kan finne sted, har kurset som mål å gi innblikk i sentrale verdier i de norrøne samfunn på 1100- og 1200-tallet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten erverve kunnskap om grunnbegreper i økonomisk antropologi, og få kjennskap til teoridannelsen som ligger bak begrepene. Studenten skal få oversikt over diskusjoner som har vært ført omkring disse begrepene med utgangspunkt i begrepenes bruk i nordisk middelalderforskning. Studenten skal få kjennskap til det tekstlige norrøne kildematerialet til økonomisk historie i middelalderen.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet, og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi fortløpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse, samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Gjennom hele semesteret skal studentene jobbe med en semesteroppgave som kommenteres av lærer og som leveres inn på slutten av semesteret for endelig vurdering.

Eksamen

Vurderingen skjer i form av en semesteroppgave som leveres i slutten av semesteret. Oppgaven skal ikke overskride 10 sider (en normalside regnes som 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet). Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F, der A er beste karakter og F er stryk.

Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring kan man søke om utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk