Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser og problematiserer hvordan “arven fra antikken” er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder. Emnet behandler de litterære kildene til den gresk-romerske verden og særlig hvordan de er blitt tilgjengelige for oss: innskrifter, papyri og håndskrifter (tekstoverlevering). Det gir også en oversikt over språkene latin og gresk innenfor rammen av europeisk historie. I tillegg behandles utvalgte motiver fra diktning, billedkunst og arkeologi, og den politiske bruken av grekere og romere. Tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming er stikkord.

Hva lærer du?

Emnet gir deg kunnskaper om et sentralt felt innenfor europeisk kulturhistorie, det som ofte kalles “arven fra antikken”. Det gir innsikt i kildematerialets beskaffenhet og i forskjellige epokers skiftende oppfatninger av antikken og det klassiske.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende avlagt EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (nedlagt), og/eller ett eller flere antikkrelaterte emner fra et av fordypningsfagene.

Undervisning

Undervisning i 14 dobbelttimer strukket over et helt semester, der vanligvis første time vil være forelesning og andre time seminar. Studentene får et detaljert undervisningsopplegg med oppgitt pensumlitteratur som forutsettes lest før hver time. Det forutsettes aktivitet fra studentenes side. På seminardelen vil vi arbeide med oppgaver og andre aktiviteter i grupper og i plenum. Det er obligatorisk frammøte, det vil si at den enkelte studenten kan være fraværende inntil 30% ved sykdom e.l. (maksimalt 4 av 14 ganger).

Eksamen

Det er obligatorisk med en muntlig framføring og en skriftlig oppgave i løpet av kurset. Emnet for den muntlige framføringen avtales mellom faglærer og den enkelte student. Studentene samarbeider to og to; de framfører sine innlegg for hverandre og gir hverandre tilbakemeldinger før framføringen i plenum. Framføringen bedømmes med bestått/ikke bestått. Den skriftlige oppgaven skrives over et oppgitt emne, skal leveres til en oppgitt frist og bedømmes med karakter. Kurset avsluttes med en skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen. Hver av de skriftlige besvarelsene skal telle likt, men slik at avsluttende eksamen skal være avgjørende der gjennomsnittskarakteren ellers ville bli liggende midt imellom to bokstaver.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

For studenter som begynner på antikkprogrammet høsten 2008, erstattes emnet av ANT1100. Emnet tilbys ikke etter høsten 2008.

Eksamen

Emnet går siste gang høsten 2008.

Undervisningsspråk

Norsk/skandinavisk