Dette emnet er nedlagt

EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over et emne som velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i EST4001 - Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse Oppgavens emne kan enten relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (kunsthistorie og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller relatere en fagspesifikk problemstilling (kunsthistorie) til estetisk teori. Studenten tildeles veileder fra kunsthistorie. Oppgaven kan bestå av en drøfting og tolkning av eget innsamlet materiale som kan bestå av verk eller av utvalgte tekster, eller være en faghistorisk eller fagteoretisk analyse. Masteroppgaven skal ha et omfang på maksimum 60-80 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Hva lærer du?

Gjennom masteroppgaven skal studenten utvikle sine evner til kritisk og analytisk tenkning, skaffe seg innsikt i forskningsmetoder av relevans for oppgaven. Oppgaven skal være et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid. Oppgaven skal gi fordypning innenfor et avgrenset område. Studenten skal lære seg prinsipper for vitenskapelig arbeid og fremstilling. Studenten skal lære å strukturere et stoff skriftlig og å skrive god sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Det forutsettes opptak på Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år) (under utfasing).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Veileder tildeles på grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse i EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt). Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i 2. semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til 3. og 4. semester.

Det er obligatorisk med veiledning. Se retningslinjer for veiledning av masteroppgaven

Alle får tilsendt kontrakt fra studieadministrasjonen.

Eksamen

Se instituttets instruks for innlevering av masteroppgave

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven.

Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon bestående av én intern og én ekstern sensor. Veileder kan ikke være en av disse. Kandidaten møter til en obligatorisk muntlig eksamen som i vesentlig grad er av en samtale om masteroppgaven.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det er på forhånd satt en foreløpig karakter på masteroppgaven, som kandidaten kan velge å få oppgitt av kommisjonen på eksamensdagen, rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Det gis altså en samlet karakter for oppgaven etter muntlig.

Kandidaten får begrunnelse på karakteren, men kommisjonen kan velge om denne skal gis muntlig rett etter eksaminasjonen, eller senere skriftlig.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Undervisning gis i form av veiledning

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist for masteroppgave er 15. nov/15. mai, for sensur inneværende semester. Absolutt siste frist er 15. des/15. jun