80-gruppe – Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5)

Om emnegruppen

Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser. Disse omfatter billedkunst, design, arkitektur og bygningsmiljøer - fra antikken til samtiden. Sentrale verk fra forskjellige perioder blir studert i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viser hvordan en endret samtidsforståelse kommer til uttrykk i bruk og reproduksjon av den materielle og estetiske kulturarven. Studiet retter seg mot deg som har interesse for forskjellige former for estetikk, kunst og kulturformidling. Undervisningen baserer seg på forelesninger, seminarer og gruppeundervisning med omvisninger i museer og ekskursjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap: Gjennom en 80-gruppe i kunsthistorie tilegner du deg en generell oversikt over billedkunst, arkitektur og design i ulike kunsthistoriske epoker. Du vil få kunnskap om de viktigste monumentene og tendensene i den vestlige kunsten fra antikken til i dag. Gjennom de obligatoriske emnene får du kunnskap om fagets historie, forskningstradisjoner, teorier, metoder og begreper. Du tilegner deg også innsikt i de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie samtidig som du lærer å se disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Ferdigheter: Ved å fordype deg i kunsthistorie tilegner du deg en rekke teoretiske og praktiske ferdigheter som er relevante for senere arbeidsliv. Emnene har undervisningsformer, vurderingsformer og obligatoriske studentaktiviteter som utvikler din evne til å analysere monumenter og verk, reflektere kritisk over fagstoff og behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper. Gjennom de ulike arbeidsformene lærer du å beherske digitale verktøy.

Kompetanse: Videre vil du tilegne deg generell kompetanse i å planlegge egen utdannelse og faglig videreutvikling, jobbe selvstendig innen angitte faglige rammer samt bruke tilgrensende fagområder og nettverk.

Kvalifisering for videre studier/arbeid
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i kunsthistorie, samt til masterstudiet i estetiske studier.

Emner i emnegruppen

Fordypningsfag 1 (60 sp) Kunsthistorie

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

Annet