Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en første fagteoretisk og metodologisk innføring for historiske fag som beskjeftiger seg med kultur og samfunn. Den omfatter generell vitenskapsteori, historieteori, kulturteori, og humanioras historie. Emnet gir innsikt i arbeidsmetoder og grunnbegreper i fagene som er involvert i de programmene det knyttes an til.

Hva lærer du?

Studenten skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om humanistiske fags historiske bakgrunn og faglige egenart, samt om deres forskjellige teoretiske vinklinger og arbeidsmåter. De skal også gjennom kursarbeidet skaffe seg elementære ferdigheter i å behandle intellektuelle problemer og i å bruke moderne IKT-teknologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset dimensjoneres til å dekke behovet for de programmene som anbefaler emnet som ex.fac.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

  • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
  • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
  • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (24 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Annet

Kan inngå som ex.fac. emne i alle programmer som ønsker dette og er foreløpig anbefalt for Program for kultur- og idestudier og AKK-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang høsten 2009.

Eksamen

Går siste gang høsten 2009.

Undervisningsspråk

Norsk