Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet behandler problemstillinger innenfor den franske filosofien som etterfulgte fenomenologien og eksistensialismen, altså den filosofien som utenfor Frankrike ofte er blitt kjent under betegnelser som "strukturalisme", "poststrukturalisme" og "postmodernisme". Originaltekster av bl.a. Derrida, Foucault, Deleuze, Badiou og Latour blir gjennomgått og diskutert med støtte i passende sekundærlitteratur. Det søkes bl.a. belyst hvordan fransk samtidsfilosofi er kjennetegnet av sine relasjoner til andre vitenskapelige og akademiske disipliner, og til en samfunnsdebatt. Ved å ta utgangspunkt i tekster som behandler vitenskapsfilosofi, politisk filosofi, estetikk o.a., vil de sentrale trekkene ved denne filosofiske strategien bli forsøkt identifisert.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • ha en grunnleggende forståelse av viktige temaer og problematikker i fransk samtidsfilosofi, samt av forskjeller, likheter og sammenhenger mellom dem
  • ha et visst kjennskap til franske samtidsfilosofers argumentative strategier, og kunne forholde seg kritisk drøftende til disse
  • kunne demonstrere disse ferdighetene i skrivingen av en semesteroppgave

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forutsetninger utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

EXPHIL03 – Examen philosophicum eller tilsvarende og lesekunnskaper i engelsk.

Undervisning

Kurset er organisert som et seminar som strekker seg over 14 uker med en dobbelttime i uken. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene gjennom diskusjon og spørsmål. I tillegg kommer et kvalifiserende krav om én skriftlig innlevering i første halvdel av semesteret.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

Semesteroppgave. Oppgavens omfang skal være på ca. 10 sider. Det er en forutsetning for å levere semesteroppgaven at den kvalifiserende oppgaven er godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Det tilbys dessverre ikke undervisning i dette emnet våren 2012

Eksamen

Hver vår

Det tilbys dessverre ikke eksamen i dette emnet våren 2012

Undervisningsspråk

Norsk