Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2006Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Om undervisningens formål / Orientering om undervisningsopplegg /Etikk og hermeneutikk   1a. Om undervisningens formål som blant annet er:

å analysere moralske, (sosial-)etiske og politiske begreper å drøfte moralske, etiske og politiske standpunkter å kritisk vurdere etiske resonnementer å utforme alternative etiske begrunnelser

1b. Orientering om undervisningsopplegg Om problembasert undervisning i gruppene og forelesningene. Eksamen og eksamensoppgaver. (Noe om gruppearbeid, om obligatoriske oppgaver og om å skrive essay).

1c. Etikk og hermeneutikk. Meningsbærende adferd, forskjellige fortolkninger og vurderinger av handlinger, holdninger, tilstander, personer og motiv. Noen enkle kasus. Situasjonsanalyse. Eksempler på moralske vurderinger av handlinger: flukt (Sokrates) og (politisk) mord (Hume). Meta-etikk, deskriptiv og normativ etikk. Anvendt etikk.

 

25.01.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Etiske grunnbegreper (Ex. fac. repetisjon): P. Ariansen: miljøfilosofi, kap 4,   Moralske egenskaper og etisk relevante egenskaper. Kasus (case), normer, verdier, valg og etisk argumentasjon. Regler og retningslinjer (Sundby). Prima facie-normer (Ross). Normers gyldighet. Etiske prinsipper. Allmennmoral. Moralsk status. Interessekonflikter og moralske dilemma.  
01.02.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Etiske grunnlagsproblemer   Definisjon(er) av etisk teori. Krav til en riktig handling, krav til en moralsk avgjørelse og avgrensning av det gode (liv). Hovedtyper av etiske forankringer, av etiske teorier og av etisk argumentasjon.  
08.02.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Metoder til å begrunne riktige valg   Norm- begrunnet, verdi-begrunnet og kasuistisk argumentasjon. Etisk relevant forskjell. Det formale likhetsprinsipp. Sak til sak. Sak til norm til sak. Reflektert likevekt og overlappende enighet (Rawls). Reagan: Matters of Life and Death, kap. 1 og 7, 1-6. 
15.02.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Noen utvalgte etiske tema   Moralens grunnlag. Moral, jus og politikk. Kontrakt-teorier. Hobbes, Locke og Rawls. Naturlige rettigheter og rett til selvforsvar. Fangens dilemma. Regan, kap 4, I- II.  
22.02.2006Olav Imenes  Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Politisk vold: krig, revolusjon og terrorisme   Rettferdig krig: etiske krav til mål og midler i krigføring og våpenbruk. Teser om vold og pasifisme. Augustin, Luther og Gandhi. Regan, kap. 4, III-IV. Obl. oppgave nr. 1 innleveres i uke 9.  
01.03.2006    Studieuke   
08.03.2006Per Ariansen  Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Miljø og verdi: Verdibegrepet   NB! Ariansen, P.: Miljøfilosofi, kap. 3 og 5 Identitetsverdi og forholdet til natur i historisk perspektiv. P.A.: Miljøfilosofi, kap 1, 2 og 3.  
15.03.2006Per Ariansen   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   boende verdi og egenverdi   Antroposentrisme, individualisme og holisme i etiske teorier. P. A.: Miljøfilosofi, kap 4, 7 og 8. 
22.03.2006Per Ariansen   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Dyreetikk   kap. 8 og 9 (Singer og Callicott).  
29.03.2006Per Ariansen   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Miljøetikk forts.    
05.04.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus  Moralteorier og praksis. Krav til en akseptabel moralteori. Regan, kap. 7, I.   Matmangel og sult - fakta og fremtidsperspektiver. To hovedstandpunkter til hungersnød. Argumentasjon ut fra velferds- og ut fra rettferdighetshensyn. Kantiansk og utilitaristisk argumentasjon. Regan, kap 7, II – VII.  
12.04.2006    Ingen undervisning  Påske 
19.04.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Eutanasi   Passiv og aktiv dødshjelp. Historisk perspektiv. Jus og moral. Pro- og contra-argumenter ut fra nytte, barmhjertighet og den gyldne regel. Tradisjonelle etiske, religiøse og medisinske argumenter. Minimumskrav for legalisering av eutanasi. Regan, kap. 2. 
26.04.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Selvmord   Historisk oversikt. Om årsaker til selvmord og grunner til selvmord. Definisjoner, grunnleggende prinsipper og deres fortolkninger. To moralfilosofiske standpunkter: Hume og Kant. Minimumskrav til legalisering av assistert selvmord. Regan, kap. 3. NB! Obl. oppgave 2 innleveres.  
03.05.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Straff og dødsstraff   Historisk oversikt. Menneskeliv som en grunnleggende verdi. Argumentasjon ut fra moralprinsipper, samfunnsnytte og selvforsvar. Rettferdig straff. Retten til liv. Regan, kap. 5.  
10.05.2006Olav Imenes   Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus   Abort   Et fosters moralske status i lys av forskjellige etiske teorier. Nytteargumentasjon, plikt- og rettighetsargumentasjon. Skråplanargumentet og mulige moralske dilemmaer. Rangering av verdier, rettigheter og forpliktelser. Regan, kap. 6. 
Publisert 2. jan. 2006 11:10 - Sist endret 10. jan. 2006 15:29