Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Anvendt etikk tar opp konkrete moralske problem av fundamental betydning for individ og samfunn i vår tid. Denne delen av etikken omfatter områder som filosofi om dyrs rettigheter, medisinsk etikk, miljøetikk, og næringslivsetikk.

I kurset diskuterer vi følgende type spørsmål: Har mennesker og dyr ulik moralsk status? Kan det forsvares moralsk å spise kjøtt? Finnes det moralske grunner til å tillate eutanasi (dødshjelp)? Hvordan bør man balansere ulike verdier og krav i omsorgsarbeide når det gjelder ressursfordeling?

Er vi moralsk forpliktet til å motvirke klimaforandringer? Hvordan bør vi som individer håndtere de miljømessige og økonomiske forandringer som globaliseringen stiller oss overfor? Kan dagens økonomiske system forsvares?

Kurset kan ha ulike innretninger i ulike semester, hvilket innebærer at ulike tema vil behandles fra semester til semester. Anvendt etikk omfatter også metodologiske spørsmålsstillinger angående hvordan man skal diskutere og avgjøre moralske problem.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • kunne dokumentere presis innsikt i problemstillinger innen anvendt etikk, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig
  • kunne demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen anvendt etikk, og i tillegg kunne gi kritiske evalueringer av ulike standpunkter innen disse fordypningsområdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar FIL1003 – Innføring i etikk før dette emnet.

Undervisning

Seminaret i anvendt etikk omfatter 12 dobbelttimer med kombinasjon av seminarundervisning og forelesninger.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • et skriftlig uktast til semesteroppgaven på omtrent 1000 ord

  • en kort kommentarartikkel på omtrent 800 ord

  • deltakelse i diskusjoner online og i diskusjonsfora (mer informasion vil bli gitt når emnet starter)

Obligatoriske skriftlige innleveringer leveres i Canvas.

De obligatoriske aktivitetene er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldige i det ene semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet referanser og noteapparat. Oppgaven leverer du i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Sensorveiledning for emnet høsten 19

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk