Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en bred innføring i den internasjonale miljøfilosofiske debatten. Studentene skal fordype seg i emner innenfor debatten gjennom å skrive en semesteroppgave. Deler av pensum drøfter metoder for å anvende etisk teori på konkrete tilfeller. Semesteroppgaven kan derfor knytte an til konkrete saker studentene er interessert i, men den kan også være en rent teoretisk drøfting. Gjennom mindre skrivearbeider underveis i kurset vil kjennskapet til bredden i miljøfilosofien bli dokumentert.

Hva lærer du?

Deltagerne skal få en forståelse av problemstillingene innenfor det som i den internasjonale debatten kalles miljøfilosofi. Hver deltager skal selv gi et bidrag til å belyse eller behandle ett eller flere av de problemer det er tale om.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Kurset holdes som nettbasert fjernundervisning gjennom Classfronter. I utgangspunktet er det ikke lagt opp til noen samling av deltagerne i tillegg. Det kan likevel bli aktuelt med en slik samling hvis et flertall av deltagerne finner at de har anledning til det. Classfronter gir anledning til å sette opp et felles forum for debatt og for samarbeide deltagerne imellom. Her vil også læreren legge ut supplerende kursmateriale etter behov. Hver deltager får en egen mappe, synlig bare for vedkommende og læreren, der dokumenter kan plasseres, både av deltager og lærer, og der all skriftlig kommunikasjon mellom læreren og denne ene deltageren foregår (diskusjonsforum med bare to deltagere).

Eksamen

Hver student skal produsere et 8-siders essay (en semesteroppgave). Det danner grunnlag for karaktersetting i kurset. Studentene blir delt inn i mindre grupper (2-4 personer), som fungerer som samtalepartnere for hverandre i forbindese med den individuelle essayskrivingen. Kommunikasjonen i gruppen foregår (i hovedsak) i Classfronter, synlig for gruppen og læreren. Gruppemedlemmene skal blant annet gi skriftlig respons til hverandre på opplegg og utforming av de individuelle essays. Disse er forskjellige for hvert av medlemmene i gruppen. Hver gruppe leverer, som et fellesarbeid, inn tre obligatoriske arbeider (hver på 2-3 siders lengde). Hvert av disse tre arbeidene skal oppsummere to av emneområdene i pensum ved kort å redegjøre for hovedpoenget/poengene i pensumartiklene på områdene. Sjangermesssig vil det likne de innledninger man ofte finner i redigerte bøker, der redaktøren presenterer hovedpoenget med hver av bokens bidrag. Sammendragene skal være godkjent for at de individuelle essays skal bli bedømt. Disse obligatoriske arbeidene har i tillegg til å være grunnlag for effektiv læring, også en kontrollfunksjon: de skal sikre at deltagerne arbeider med hele pensum. Grupper og individer kan ta initiativ til å få svar på spørsmål eller sette i gang diskusjoner på kursets felles diskusjonsforum der lærer og alle deltagere kan bidra. Det forventes at deltagerne, enkeltvis eller i form av svar fra en gruppe, responderer og har innlegg i slike diskusjoner – men ikke nødvendigvis i samtlige.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk