Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter den perioden der mange av de viktigste forutsetningene for vår egen tids tenkning ble til. Det tar opp starten på den moderne naturvitenskapen på 1600-tallet og den grunnleggende forandringen av filosofien som er knyttet til den. Videre omfatter det grunnleggingen av moderne politisk tenkning, nye svar på spørsmålet om hva en stat er, hvordan den oppstår og blir legitimert. Vi får nye synspunkter på samfunnets økonomi og på hvilke motiver det er legitimt å legge til grunn for økonomisk virksomhet. Også nye og mer kritiske syn på religion dukker opp her. Emnet omfatter altså hele den endringen av vår intellektuelle innstilling til verden vi kaller opplysningstiden eller oppståelsen av det moderne.

Emnet er basert på lesning både av originalverker og kommentarlitteratur. Originalverkene vil være hentet fra såvel filosofi, teologi og skjønnlitteratur, som fra de ulike vitenskapene, sekundærverkene vil forklare deres bakgrunn og innbyrdes sammenheng.

Hva lærer du?

Emnet gir kjennskap til den historiske bakgrunnen for vår egen tids ideer, samt evne til å vurdere og formidle andre epokers og kulturers tenkning.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, da en del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot IDE1010 – Europas tenkning 1600-1900 (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave, 8-10 sider (2300 tegn pr. side). I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 4 timer ved kursets slutt. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det settes én samlet karakter basert på en helhetsvurdering av studentens prestasjoner.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang høsten 2008. For overgangsordninger, se her

Eksamen

Går siste gang høsten 2008

Undervisningsspråk

Norsk