Dette emnet er nedlagt

IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

1800-tallet er en periode med sterke intellektuelle motsetninger. Den innledes av romantikken der strebing etter enhet og tilhørighet med verden er sentralt, men ender i et klima der de enkelte vitenskapene og deres mer prosaiske syn på verden dominerer. I politisk teori er århundret preget både av liberalismen med vekt på enkeltindividet og oppståelsen av marxismen som betoner klassekampen. To tilsynelatende motsatte holdninger gjør seg gjeldende, på den ene siden historismen som understreker av at alle trekk ved menneskelige samfunn og virksomhet er preget av den periode de oppstår av, på den andre siden hva vi kan kalle naturalismen, tanken om at alle disse trekk er forankret i vår biologiske natur. Mot slutten får vi en kamp om hvorvidt mennesket i bunn og grunn er et rasjonelt eller et irrasjonelt vesen.

Emnet studerer disse motsetningsfylte posisjonene og hva de eventuelt måtte ha til felles med utgangspunkt både i originalverker og kommentarlitteratur. Originalverkene vil være hentet fra filosofi, teologi, de ulike vitenskaper og fra skjønnlitteraturen. Kommentarverkene skal gi en dypere forståelse av originaltekstene og sette dem i en innbyrdes sammenheng.

Hva lærer du?

Emnet gir en generell innføring i de intellektuelle spenninger som fremdeles ligger til grunn for så mye av vår egen tids tenkning. Det gir også en generell innføring i å analysere og forstå andre tiders og kulturers tenkning. Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, da en del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot IDE1010 – Europas tenkning 1600-1900 (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang høsten 2008

Eksamen

Går siste gang høsten 2008

Undervisningsspråk

Norsk