Dette emnet er nedlagt

IDE4003 – Metoder for teksttolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I de humanistiske fag står studiet av ulike slag tekster sentralt. Også i faget idéhistorie spiller lesing og tolkning av gamle og nye tekster en viktig rolle. Gjennom historien, og ikke minst i de siste tiår, er det utviklet en rekke metoder for analyse av tekster. Disse henter sine perspektiver og redskaper fra ulike fagområder, for eksempel fra litteratur-, samfunns- og språkvitenskapen. Eksempler på slike metoder er narrativ analyse, tekstkritikk, retorisk tolkning og sosialhistoriske og ideologikritiske lesemåter.

Hver for seg og sammen bidrar slike metodiske tilnærminger til en dypere forståelse av tekstene, deres budskap, forhistorie, kontekst og betydning for ettertiden.
I dette emnet får du en innføring i sentrale metoder, samtidig som du blir kjent med hvordan de kan brukes i analyse av konkrete tekster. Du vil også få fordype deg i én spesiell metode, for eksempel en som er relevant for masteroppgaven din.
I emnet vil vi øve oss på å analysere tekster fra ulike tider og av ulike sjangre. Så langt mulig vil vi arbeide med disse tekstene på grunnspråket. Særlig aktuelle språk vil være de skandinaviske, engelsk, tysk, latin, gresk og hebraisk.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at du som student har tilegnet deg:

 • oversikt over sentrale metoder for tekstanalyse
 • god kjennskap til den historiske metodeutviklingen for tolkning av tekster
 • forståelse av ulike metoders sammenheng med den generelle utviklingen innen humaniora og samfunnsvitenskapene
 • fordypet innsikt i en valgt metode
 • praktisk øvelse i analyse av tekster
 • trening i å reflektere kritisk over egen forutforståelse og de ulike analysemetodenes potensial og problemer
 • evne til å arbeide med relativt krevende primærtekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
 • evne til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogram.

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis gjennom hele semesteret som:

 • kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 12 dobbelttimer.

I seminardelen forventer vi at du deltar aktivt gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • obligatorisk utkast til semesteroppgaven som du skal levere i Fronter

Den obligatoriske aktiviteten er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldig i det ene semesteret.

Eksamen

Eksamen i dette emnet er:

 • semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk