Dette emnet er nedlagt

KUN2122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etter høyrenessansen skjer det et klimaskifte kulturelt og kunstnerisk: i en motreformatorisk konfliktfylt tid forordnes kirkelige reformer og påbud, nye religiøse ordener opprettes, og kunsttraktater skrives. Bildekunsten eksperimenterer med både nye, spennende uttrykk og motiver. Således legges grunnlaget for barokkens retoriske kunstuttrykk samtidig som noen av renessansens stilidealer dør ut i en akademisk, livløs, didaktisk kunst.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide deg ferdigheter til å vurdere sentrale trekk ved manerismens billedkunst gjennom kritisk lesing av så vel sentrale artikler av internasjonalt anerkjente forskere, som ved nærstudier av billeder i museer, i kirker og i palasser.
  • opparbeide deg kunnskap om manerismens idè- og formverden gjennom studier av teori, stil, ikonografi, funksjon og liturgi.
  • få et innblikk i samtidens kulturelle kontekst, med særlig vekt på samtidens religiøse krise og den katolske kirkens motreformatoriske bestrebelser, hvor billedkulten står sentralt.
  • erverve fordypet innsikt i en spennende billedverden, som preges av eksperimentering med nye former, farger og motiver, ved å delta i studentenes diskusjoner og analyser av kunstverkene.
  • kunne utvikle evnen til selvstendig tenkning og til muntlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkunnskaper i renessansens kunsthistorie KUN1030 – Renessanse (nedlagt).

Undervisning

Når undervisningen holdes ved UiO vil undervisningen strekke seg over ca. 28 timer med forelesninger og seminarer.

Når undervisningen holdes i Roma blir undervisningen utvidet til vel 40 timer. Det er obligatorisk deltagelse på all undervisning, også på ekskursjoner utenfor Roma.

Ekskursjoner til Siena og Firenze blir organisert av Det norske instiuttet i Roma, og koster ca 1200-1500.- norske kroner per person.

Mulig nettaktivitet i Fronter.

Det vil bli gitt en seminaroppgave i form av en muntlig monumentbeskrivelse som vurderes med godkjent/ikke godkjent, og som er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen med utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse i Fronter

Det er en forutsetning at den obligatoriske aktiviteten er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er minimum 5. Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra og opphold i Roma. Det norske institutt i Roma har noen tips til besøkende.

Det holdes orienteringsmøte om ekskursjonemner semesteret i forkant det akuelle undervisningssemesteret. Info om tid og sted for dette blir lagt ut på IFIKKs sider om emner i utlandet og på relevante studieprogramsider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk