Dette emnet er nedlagt

KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er utarbeidet i et samarbeid mellom IFIKK og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Ulike virkefelt i kunst- og kunstindustrimuseenes virksomhet presenteres, deriblant innsamling av objekter, dokumentasjon, bevaring, utstillingsarbeide, formidlingsarbeide og forskning.

Det vil også bli rettet oppmerksomhet mot norsk og internasjonal museumshistorikk og mot lover, regler og forskrifter som er relevante for kunst- og kunstindustrimuseene. Områdene vil bli gjennomgått av fagansatte innen de nevnte virkefelt.

Kurset er først og fremst rettet mot ferdig utdannede kunsthistorikere og studenter som har avlagt bachelorgrad i kunsthistorie. I tillegg vil det kunne være nyttig for personer knyttet til ulike typer kulturinstitusjoner, eller som et supplement til annen kunst- eller kulturfaglig utdanning.

Hva lærer du?

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i de ulike sidene ved museumsdrift og derigjennom kunnskap om og forståelse for museenes funksjon og betydning i en bredere sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For deltakelse tilrås det at studenten skal ha bestått minimum 30 SP kunsthistoriske emner.

Undervisning

Kurset går over 28 timer, fordelt på ettermiddagstimer og lørdager. Undervisningen består av forelesninger, seminarer og oppgaver.

|Det er krav om minimum 80% oppmøte for at kurset skal regnes som fullført, og kursbevis kan utskrives. Sykdom e.l. gir ikke gyldig fravær utover de tillatte 20%.

Som læringskrav i løpet av studiet vil studentene få oppgaver som besvares individuelt. Disse må være godkjent innen eksamen kan avlegges.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Utlevering av eksamensoppgave mandag 19. november og innlevering 22. november.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk