Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kristen ikonografi i mosaikk, malerkunst, skulptur og manuskripter fra senantikken og middelalderen – med hovedvekt på Roma og Italia. Emnet har til hensikt å gjøre studenten fortrolig med de sentrale motivene i kristen kunst, samt de attributter, symboler og allegorier som kunstnerne og deres oppdragsgivere gjorde bruk av. Emnets faglige mål er å gi studenten kunnskap til å gjenkjenne og lese motiver fra Det gamle og Det nye testamente, samt fra noen sentrale kristne legender.

Undervisningen finner sted dels ved monumenter i kirker og museer i Roma, dels i lokalene til Det norske institutt i Roma.

Hva lærer du?

Emnet gir en spesialisering i et emne som har relevans utover middelalderen som epoke og Italia som geografisk område. Det er spesielt rettet mot kunsthistoriestudenter på bachelornivå, men dets tverrfaglige profil åpner også for studenter som følger studieprogram med emner som arkeologi, historie, idéhistorie, religionsvitenskap og teologi, under den forutsetning at de har nødvendig basiskunnskap i kunsthistorie. Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen bachelorgraden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme, samtidig som emnet tjener som springbrett til beslektede emner på høyere nivå.

Opptak og adgangsregulering

Om undervisningsopptaket til dette emnet vår 2007:

Programstudenter ved UiO søker om undervisningsopptak til dette emnet gjennom StudWeb i perioden 1.-15. desember 2006, og de må semesterregistere seg i StudWeb og betale semesteravgift innen 1. februar 2007.


Studenter ved andre institusjoner (f.eks. UiB, NTNU, MF, UiT) søker på eget skjema innen 1. desember 2006, og må sende kopi av semesterkort vår 07 (etter å ha semesterregistrert seg ved studiestedet sitt) innen 15. januar 2007 til: IFIKK v/studiekonsulent klassiske språk, pb. 1020 Blindern, 0315 Oslo. Last ned søknadsskjema.

Ved høyt antall søknader og rangering blir nødvendig, prioriteres studenter med opptak til emner i emnegruppa 40ROMA, søkernes fagbakgrunn, samt å få en variert sammensetning av studentenes studiestedstilknytning. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 20. desember 2006.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KUN1020 – Middelalder (nedlagt) eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i kunsthistorie utover de obligatoriske kravene anbefales. Forøvrig er det ønskelig at studenten har en viss kjennskap til minst ett av de følgende språkene: tysk, fransk eller italiensk.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst

Undervisning

Kurset holdes ved Det norske institutt i Roma og har en varighet på ca. 4 uker. Undervisningen finner sted dels ved monumenter i kirker og museer, dels i instituttets lokaler.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave på maksimum 10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet. Det settes en tidsfrist for innlevering.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 5.

Deltakere ordner og betaler selv for reise og opphold i Roma.

Studenter med opptak til dette emnet kan på første kursdag i Roma melde seg på påbygningsemnet ROMA2011 - Kristen ikonografi - påbyggingsemne(5 stp) og dermed få 15 studiepoeng til sammen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)