Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler fremveksten av den kristne ikonografi i katakomber, sarkofager og monumentalutsmykning av kirkene i Roma og Ravenna.

For å gjennomføre emnet må du være med på 80% av ekskursjoner og monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng.

Se for øvrig nettsidene til Det norske institutt i Roma.

Hva lærer du?

Gjennom å fullføre dette emnet vil du:

  • få grunnleggende kjennskap til og forståelse av fremveksten av den kristne ikonografi ca. 250 –850, med hovedvekt på monumentene i Roma og Ravenna.
  • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Er du student utenfor UiO eller enkeltemnestudent? Da må du søke om å få bli enkeltemnestudent innen 15. desember 2019. 

Hvis du er student utenfor UiO eller enkeltemnestudent må du i tillegg til å søke om å få bli enkeltemnestudent, sende inn følgende dokumentasjon innen 15. desember:

  • Karakterutskrift
  • Eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks. bekreftelse på emner du er meldt til høstsemesteret 2019.
  • Eventuell bekreftelse fra ditt universitet på at du er student på et studieprogram og at KUN2009 kan inngå i din bachelorgrad.

Dokumentasjon sendes til studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2020? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst

10 studiepoeng mot ROMA2010 – Kristen ikonografi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Roma og Ravenna. Du må regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng.

Program for undervisning finner du på semestersiden.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk deltagelse på 80% av undervisningen, også på ekskursjoner utenfor Roma.
  • Obligatorisk muntlig fremlegg som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Muntlig fremlegg er en obligatorisk del av undervisningsopplegget og vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du gjennomfører den.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2009 er en semesteroppgave.

Omfanget på semesteroppgaven skal være 8 - 12 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Oppgaven skal leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven.

Du skal skrive en semesteroppgave der tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post. Du bør velge semesteroppgavetema så snart som mulig.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne ta eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 5.

Se videopodcast om undervisningsopplegget her.
NB! Disse videoer er nokså store, så man må vente litt før de lastes inn.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Roma og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har tilbud om studentbolig og noen tips til boligalternativer.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Periode for undervisning i Italia:

ca. 14. april - 6. mai 2020.

Noe undervisning i Oslo i februar 2020 må påberegnes

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk