Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

F.o.m våren 2005 får emnet koden KULH1020 – Kulturlandskap (nedlagt)

I dette kurset vil landskapet bli analysert i et kulturelt perspektiv. Landskapet blir sett som en kontinuerlig prosess. Hovedvekten legges på de skandinaviske landene og på utviklingen av landskap og landskapssyn gjennom de siste to hundre årene. Et viktig tema er hvordan menneskene både tilpasser seg sine omgivelser og former dem. Et annet viktig tema er hvordan sporene etter fortidens mennesker er til stede i det samtidige. Landskapet danner dermed et bindeledd mellom fortid og samtid.

Hva lærer du?

Studentene øves opp til å se på våre fysiske omgivelser og å tolke dem kulturhistorisk. Kurset gir kompetanse for arbeid innenfor museer og kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av etnologi grunnfag (ETNOG)

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Det visuelle perspektivet står sentralt i kurset, og det vil derfor bli lagt inn museumsomvisninger og byvandringer.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk