Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil landskapet bli analysert i et kulturelt perspektiv. Landskapet blir sett som en kontinuerlig prosess. Hovedvekten legges på de skandinaviske landene og på utviklingen av landskap og landskapssyn gjennom de siste to hundre årene. Det skal handle om hvordan landskapet ser ut, hvordan det brukes og hvordan det oppfattes til forskjellige tider, og ikke hva vi i dag oppfatter som spesielt høyverdig eller verneverdig. Et viktig tema er hvordan sporene etter fortidens mennesker er til stede i det samtidige. Landskapet danner dermed et bindeledd mellom fortid og samtid.

Hva lærer du?

Dette er et innføringsemne hvor studenten primært skal tilegne seg konkrete kunnskaper. Men i tillegg skal studenten bli fortrolig med et bredt kulturhistorisk perspektiv, som vil kunne overføres til andre emner. Det forutsettes at studenten i de skriftlige arbeidene, på en selvstedig måte tar i bruk det stoffet som er relevant. Det legges vekt på det visuelle. Studenten skal øve seg opp i å se på våre fysiske omgivelser, beskrive dem og tolke dem. Studenten skal også lære å analysere bilder, i form av fotografier og malerier. Emnet kan med fordel kombineres med KULH2010 - Kulturminnevernets historie. Emnet gir kompetanse for dem som skal arbeide i museer og i kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av etnologi grunnfag (ETNOG)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (8 dblt) og seminarer (2 dblt). Det legges opp til dialog mellom lærer og student. I den detaljerte undervisningsplanen blir det gjort rede for den litteraturen som vil bli lagt til grunn for den enkelte forelesningen, med tanke på at studentene skal sette seg inn i dette på forhånd. I sammenheng med forelesningene vil det bli vist en lysbildeserie og en film, som vil bli drøftet i plenum. Det vil også bli holdt et seminar hvor de innleverte kvalifiseringsoppgavene blir gjennomgått, i tillegg til generelle spørsmål omkring det å skrive en eksamensoppgave. Fronter vil bli brukt.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ved semesterstart blir det lagt fram en kvalifiseringsoppgave. Hver student må skrive og få godkjent oppgaven for å få gå opp til eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 2-3 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand) som leveres i Fronter. Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Innleveringsfristen vil bli gjort kjent i den detaljerte undervisningsplanen.

Emnet vurderes med en 4-timers skoleeksamen ved slutten av semesteret. Det vil da bli gitt tre oppgaver, og studentene skal besvare to av dem. Oppgavene vil ha en generell form og det forutsettes at studentene kan gjøre rede for hovedtrekkene i den litteraturen som står på leselisten.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering KULH1020

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk