Dette emnet er nedlagt

ETNO1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

F.o.m våren 2006 får emnet koden KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (nedlagt)

Kurset gir en innføring i dyrkingsmetoder og husdyrhold med vekt på teknologi, økonomi, energi, arbeidsdeling og samarbeidsformer slik som f.eks. dugnad. Det blir lagt vekt på å forstå hvilken type rasjonalitet som har ligget bak ulike løsninger. Selv om hovedvekten ligger på norske forhold, blir det også gitt eksempler fra andre skandinaviske land, med fokus på perioden ca 1750-1950. Jordbrukets skiftende former har hatt betydning for lokalisering av bosetning og for utforming av landskapet.

Hva lærer du?

Kurset gir studentene forståelse av samspillet mellom naturressurser, arbeidskraft og teknologi i et komparativt perspektiv. Det gir innføring i et tverrvitenskapelig forskningsfelt. Emnet har relevans for arbeid i museer og arkiv, men også for skoleverket, medier, forvaltning og jordbruksfaglige disipliner.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av etnologi grunnfag (ETNOG)

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk