Dette emnet er nedlagt

KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i dyrkingsmetoder og husdyrhold med vekt på teknologi, økonomi, energi, arbeidsdeling og samarbeidsformer med fokus på perioden ca 1750-1950. Det blir lagt vekt på å forstå hvilken type rasjonalitet og mentalitet som har ligget bak ulike løsninger.

Selv om hovedvekten ligger på norske forhold, blir det også gitt eksempler fra andre skandinaviske land. Jordbrukets skiftende former har betydning blant annet for lokalisering av bosetning og for utforming av landskapet og levevilkår generelt.

Emnet har relevans for arbeid i museer og arkiv, men også for skoleverket, medier, forvaltning og jordbruksfaglige disipliner.

Hva lærer du?

Har du lest pensum og fulgt undervisningen, forventes du å ha
• en kulturhistorisk forståelse av samspillet mellom naturressurser, arbeidskraft og teknologi i et komparativt perspektiv.
• innsikt i forskningsfeltet og evnen til å redegjøre for faghistoriske linjer og aktuelle problemstillinger
• utviklet evnen til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, vil du lære å forholde deg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarer (2 dblt) samt undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk. Det er sterkt anbefalt å følge forelesningene for å få oversikt og hovedpunkter av pensum.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.
Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.
Ved innlevering av mappe skal studenten også levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering

Periodisk evaluering

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Siste gang emnet går

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk