Dette emnet er nedlagt

FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Feltarbeidet skal foregå i et frankofont land i Afrika sør for Sahara og vare i ca. to måneder, fortrinnsvis januar og februar. Emnet består av to deler: selve feltarbeidet, som bygger på prosjektbeskrivelsen og de metodiske redskap som er utviklet gjennom emnet FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (nedlagt), og en semesteroppgave som leveres mot slutten av semesteret. Feltarbeidet skal gi empiriske data som danner utgangspunkt for en masteroppgave i språk (fransk og/eller afrikanske språk) eller et kultur- /samfunnsfag.

Hva lærer du?

Studenten skal ved å gjennomføre et feltarbeid lære å anvende sine språkkunnskaper, sine områdekunnskaper og sin teoretiske innsikt i et kultur-/samfunnsfag på et problem som han eller hun selv har definert. Studenten lærer gjennom feltarbeidet å anvende metodiske redskap og gjennom semesteroppgaven å sammenfatte sine erfaringer i en kort form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever studierett på masterstudiet på Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretningen Det frankofone Afrika sør for Sahara

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever studierett på studieretningen HFM2-AAS002 på Program for Asia- og Midtøsten-studier (master - to år).

Overlappende emner

NB: Emnet hadde tidligere koden FRA4513

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Feltarbeidet krever selvstendighet og tilpasningsevne. Studenten vil likevel få noe veiledning mens han eller hun er ute, via e-post, vanlig post eller telefon, så sant det er praktisk mulig. Ofte vil det være en lokal kontaktperson som kan hjelpe med praktiske forhold. Det gis to timers veiledning ved hjemkomst i forbindelse med oppgaveskrivingen. Oppgaven presenteres og diskuteres på muntlig eksamen.

Eksamen

Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen som studenten utarbeidet i kurset FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (nedlagt). Det skal gjøres rede for de viktigste aspektene ved feltarbeidet, herunder eventuelle metodiske endringer som ble gjort i forhold til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 5 sider à 2.300 tegn og skrives på fransk.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det vil bli gitt en samlet vurdering med bokstavkarakter på bakgrunn av semesteroppgaven og muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen teller 70 % og muntlig eksamen teller 30 %. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for å oppnå ståkarakter.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006

Eksamen

Siste gang vår 2006

Undervisningsspråk

Fransk