Dette emnet er nedlagt

FASS4592 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er beregnet på studenter som har brukt det første året av sitt masterstudium på å studere et afrikansk språk. Oppgaven skal bygge på disse kunnskapene, dvs. enten studere språklige fenomen som involverer det afrikanske språket, gjerne i samspill med fransk (språkkontakt, flerspråklighet e.l.) eller bruke det afrikanske språket som redskap til å studere et kultur- eller samfunnsfenomen. Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over selvvalgt emne. Den er normalt basert på ca. 2 måneders feltarbeid. Oppgaven skrives på fransk og har et omfang på 35 – 50 sider (à 2300 tegn).

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal gi fordypning og innsikt i afrikansk kultur og samfunn. Det skal dessuten gi trening i bruk av vitenskapelig metode, samt omfattende språktrening gjennom å skrive et større arbeid på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forutsetter opptak til masterprogrammet på Asiatiske og afrikanske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master på grunnlag av BA innen studieretningen HFB-AAS001 eller cand.mag. etter de krav som er spesifisert for studieretningen, dvs. minst 40 studiepoeng i fransk eller tilsvarende kunnskaper. Oppgaven forutsetter feltarbeid KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt) (tidligere FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (nedlagt) og FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (nedlagt)). Dispensasjon fra feltarbeid gis kun i spesielle tilfeller etter faglig begrunnelse.

Anbefalte forkunnskaper

Feltarbeid i ca. 2 måneder i det frankofone Afrika. Solide kunnskaper i fransk er en fordel.

Overlappende emner

Emnet hadde tidligere koden FRA4592.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det forberedende KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt) gis hver høst og taes i 3. semester. Studenter som bruker det første året til å studere et afrikansk språk og skriver oppgave på 30 studiepoeng, får dispensasjon til å ta også selve feltarbeidet i 3. semester.

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

MA – oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med ekstern sensor. Det avholdes muntlig eksamen med justerende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på fransk og muntlig eksamen avholdes på fransk.