Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

HUMPRO er et arbeidslivsrettet prosjektstudium som tar opp 25 studenter hvert semester. Ved semesterstart blir studentene fordelt på prosjektgrupper som utfører et prosjekter for en ekstern oppdragsgiver. Oppdragsgiverne kommer fra private og offentlige virksomheter samt fra frivillige organisasjoner og lignende. Prosjektene er reelle og utarbeidet av oppdragsgiverne med utgangspunkt i erkjente behov. Oppdragene krever innsamling og bearbeiding av empiri. Prosjektrapporten skal følge vanlige akademiske krav.
Prosjektet skal være forankret i humanistisk teori og metode.
Prosjektresultatet presenteres i en skriftlig rapport og gjennom en muntlig presentasjon for oppdragsgiver. Gruppene jobber selvstendig med oppgaven. Hvert prosjekt har en faglig veileder og studenten følger obligatoriske seminardager på universitetet. Studiet legger vekt på å kombinere teoretisk og erfaringsbasert læring.

Hensikten med Humanistisk Prosjektsemester er å lære å anvende humanistisk kompetanse innenfor rammen av et prosjekt i arbeidslivet. Det gir studentene erfaring med konkrete arbeidsformer og problemstillinger i
arbeidslivet.

Hva lærer du?

Læringsmål for studiet:

  • Planlegging, organisering, gjennomføring og rapportering av et prosjekt
  • Erfaring i samarbeid, utnyttelse av tverrfaglig kompetanse og problemløsing i gruppe
  • Økt kompetansebevissthet, særlig med hensyn til metode og koblingen mellom teori og praksis
  • Økt kjennskap til prosjektoppdragets felt
  • Trening i muntlig og skriftlig fremstilling av forskningsresultater
  • Bevissthet om egen kompetanse

Opptak og adgangsregulering

Det tas ikke opp nye søkere fra høsten 2009

25 studenter tas opp hvert semester på grunnlag av karaktersnitt og studiepoeng. Studenter med 80 poengs fordypningsenhet fra HF vil normalt bli prioritert i opptaket. Søknader sendes gjennom søknadsweb


Søknadsfrist: 1. mai (høstsemesteret) / 1. desember
(vårsemesteret)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Emnet krever avlagt eksamen i 120 studiepoeng på søknadstidspunktet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er tenkt som nest siste/siste semester i en BA-grad, eller som en påbygning til en fullført BA-grad. Studenter som har avlagt MA kan søke. Studiet bygger på faglig fordypning innenfor humaniora.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Gjennom arbeidsdager på Universitetet forberedes studentene faglig på prosjektarbeid. Temaer som tas opp er prosjektmetodikk, kvalitativ metode, akademisk skriving, kommunikasjon, gruppesamarbeid, presentasjonsteknikk og IKT. Seminarene er dialogbaserte og krever aktiv deltagelse fra studentene. Det stilles krav til muntlig fremlegging av pensumlitteratur og resultater fra prosjektarbeidet på arbeidsdagene. Fronter benyttes som informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Her foregår det erfaringsutveksling mellom gruppene og obligatoriske innleveringer legges ut og kommenteres.

Arbeidsdagene på universitetet strekker seg over hele semesteret og det er 80% obligatorisk fremmøte.
Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Eksamen består av to deler :

Del 1: Prosjektrapport med justerende gruppemuntlig eksamen.

Del 2: Individuell oppgave relatert til prosjektarbeidets tema eller til fellespensum. Studenten velger selv tema, sjanger og publikum i samråd med veileder.

Prosjektrapporten teller 2/3 av samlet karakter, mens den individuelle oppgaven teller 1/3. Alle deler må være bestått for å oppnå ståkarakter.

Det gis bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sammen med individuell oppgave skal studenten levere erklæring vedrørende fusk

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering HUMPRO3000
Periodisk evaluering V-08

Annet

Humanistisk prosjektsemester kan utgjøre en egen 40-gruppe med tillegg av et emne på 10 studiepoeng. 40-gruppe – Humanistisk prosjektarbeid (40HUMPRO) (nedlagt)

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Våren 2009.
Det tas ikke opp nye studenter fra høsten 2009.

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Pensumlitteratur på norsk og engelsk