Dette emnet er nedlagt

KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om praktisk opplæring i formidling av fagkunnskapen du har opparbeidet deg i løpet av BA-studiet. Det legges vekt på faglig selvrefleksjon og bevisstgjøring omkring egen kompetanse.

Emnet baserer seg på studentenes egenaktivitet i tilknytning til fellesforelesninger og seminarer.

Hva lærer du?

Du vil få innsikt i arbeidslivets forventninger og krav, blant annet til tidsbruk og trening i skriving og tolkning av ulike typer tekster.

Emnet gir deg trening i ulike former for skriftlig fremstilling. Gjennom å besvare varierte oppgaver med hovedvekt på faglig formidling opparbeider du et reflektert forhold til ditt fag (80-gruppe) og din humanistiske bakgrunn - dens styrke og svakheter - som forbereder deg til arbeidslivet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på bachelorprogram i Kultur- og idéstudier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må ha avlagt eksamen i KIS1010, KIS1020 og KIS1030

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet anbefales tatt i siste semester av Bachelor-studiet.

Overlappende emner

Ingen overlappende emner.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer.

På seminarene blir de ulike skriveoppgavene som inngår i mappevurderingen forbredt og gjennomgått.

All oppgaveskriving og bruk av Fronter i forbindelse med innlevering er obligatorisk og vil inngå i mappevurderingen. Innleveringene skjer gjennom hele semesteret og de ulike tidsfristene må overholdes for at mappen skal bli godkjent.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som leveres ved slutten av semesteret.
Mappen skal inneholde flere skriftlige oppgaver i ulike sjangere. De ulike arbeidene har forskjellig tidsfrister for innlevering (se detaljert undervisningsplan og Fronter).

Mappens samlede omfang skal være på 10 sider. Oppgavenes lengde regnes slik: ca 2300 tegn per side, 12 pkt. skrift, 1 ½ linjeavstand.

Ved første innlevering skal studenten også levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk (i Fronter).

Studentens arbeider vurderes samlet ved semesterets slutt. Det gis derfor ikke separate karakterer på hver av oppgavene.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering vår 09

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Første gang vår 2009

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk