Dette emnet er nedlagt

KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Globaliseringsprosesser forsterker behovet for at man utvikler og anvender ”transnasjonal kompetanse” både i studier og i senere arbeid. Denne globaliseringen bidrar til å forsterke eksisterende metodiske utfordringer, og dette emenet fokuserer på de konsekvenser dette har for studiet av samfunn og kultur i Asia og Afrika. Emnet tar utgangspunkt i debatter om grunnleggende faglige begreper og deres faglige relevans og metodiske anvendelse i dag.

Emnet er todelt: I første del av semesteret vil det bli fokusert på overordnede metodiske debatter om: orientalisme og ny-orientalisme; orientalisme og kjønn; post-kolonialisme; kulturrelativisme; globalisering – transnasjonal kompetanse og fordeler og ulemper ved områdestudier. I annen del av semesteret vil det bli fokusert mer på konkrete metodiske tilnærminger (forskningsteknikker). Studentene kan velge om de vil følge en gruppe som fokuserer på feltarbeid (intervjuteknikker, deltakende observasjon, osv.), eller om de vil følge en gruppe som fokuserer på relevante metoder i tekststudier/linguistiske studier. Begge gruppene vil arbeide med metoder/forskningsteknikker relevante for studentenes videre arbeid med masteravhandlingen.

Målet er at studenten skal tilegne seg metodisk kompetanse både i forhold til overordnede metodiske debatter og i forhold til mer konkrete metodiske valg og strategier. Målet er å bidra til å styrke studentenes kunnskap om sentrale metodedebatter, og til å styrke deres evne til å foreta selvstendige metodiske valg i arbeidet med egen masteroppgave.

Muntlig og skriftlig ferdighetstrening vil stå sentralt. Emnets arbeidslivsrelevans vil kontinuerlig bli diskutert.

Studentene skriver en oppgave som vil bli kommentert underveis av faglærer og andre studenter.

Hva lærer du?

Å utvikle et metodisk begrepsapparat som styrker evnen til å vurdere andres faglige tekster, og som styrker evnen til selv å foreta metodiske valg og slik kunne gjennomføre innsamling av data til masteravhandlingen.

Studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter trenes. De selvstendiggjøres i arbeidet med masteroppgaven samtidig som deres bevissthet om denne prosessens arbeidslivsrelevans styrkes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på mastergradsstudiet ved Asia- og Midtøsten-studier (master - to år) eller HFM2-KIS (studenter på kulturhistorie og religionshistorie).

Undervisning

Undervisningen gis i form av 7 dobbelttimer med dialogbasert undervisning. Denne vil bestå av enkelte forelesninger gitt av faglærer med påfølgende diskusjoner, men vil i hovedsak bestå av pensumsrelaterte innlegg gitt av studenter med påfølgende kommentarer og diskusjoner. Utvikling av studentenes ferdighetstrening vil bli vektlagt.

I annen del av semesteret vil det ”feltarbeidsseminarene” (5 dobbelttimer) vil undervisingen veksle mellom forelesningene og konkrete metodiske øvelser.

Tilstedeværelse ved minst 2/3 av undervisningen er obligatorisk. Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Studentene skriver en oppgave på 8-10 s. Oppgaven skal ta utgangspunkt i et av begrepene på pensumslisten, men selve problemstillingen formuleres individuelt i samråd med faglærer. Det stilles dessuten krav om at alle studentene holder minst ett muntlig innlegg.

De skriftlige arbeidene skrives med linjeavstand 1,5 og består av 2300 tegn per side (inkl. mellomrom). Eventuell litteraturliste og forside kommer i tillegg.

 

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ressursside for masterstudier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 2015

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk