Dette emnet er nedlagt

MØNA4592 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet kultur og samfunn i Midtøsten og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk. Denne masteroppgaven forutsetter at du har fullført AMS4900 – International Project Term in Asia and the Middle East. Tema for masteroppgaven kan ligge i tilknytning til oppholdssted og arbeidsoppgaver for prosjektsemesteret.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du lære å:

  • planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • foreta begrunnede og kritiske valg av teori og metode
  • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri i eget forskningsarbeid
  • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan bare tas i kombinasjon med AMS4900 – International Project Term in Asia and the Middle East og forutsetter opptak og gjennomføring av dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp på masterprogrammet i HFM2-AAS008 under Program for asiatiske og afrikanske studier og du må ha gjennomført og bestått alle 60 studiepoeng i emner som inngår denne masteren. Du må også være tatt opp til AMS4900 – International Project Term in Asia and the Middle East, som du gjennomfører før du begynner på selve skrivearbeidet på masteroppgaven.

Undervisning

På masteroppgaven vil du få individuell veiledning. Denne individuelle veiledningen er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene.

Eksamen

Studieretningen er et tverrfaglig opplegg som tilbys studenter som har studert et av regionens språk, og som har bred kunnskap om området fra lavere nivå. Studiet formidler dypere innsikt i kultur, politikk og samfunn i den arabiske verden, samt Iran, Tyrkia og Israel. Kompetansemålet er å gjøre studenten i stand til å arbeide selvstendig med emner relatert til Midtøsten og Nord-Afrika, både på språk fra regionen og på andre språk.

I tråd med dette legges det i masteroppgaven vekt på at det skal gjennomføres en undersøkelse av et tematisk emne knyttet til regionen, basert på solid empiri. Empirien skal fortrinnsvis være egne innsamlede data, men oppgaven kan eventuelt også være en kritisk drøfting av eksisterende litteratur.

Det legges vekt på klar problemstilling, vitenskapelig bruk av kilder, samt på evne til systematisk framstilling, analyse og drøfting. Metode skal redegjøres tydelig for. Som for andre områdestudier er analytisk tilnærming innen Midtøsten- og Nord-Afrikastudier i hovedsak idiografisk og fortolkende i sin karakter, og det er ikke et generelt krav om bruk av eksplisitt teori. Studenten oppfordres likevel til bruk av teori fra sitt fordypningsfag der det er relevant og nyttig.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.