SAS4020 – Sørasiatisk feltarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet strekker seg over et helt semester, fra januar til slutten av juni (tilsvarende ca. 5 måneder). I denne perioden opparbeider du ditt eget datamateriale som skal danne grunnlaget for masteroppgaven.

Ditt datamateriale kan være av ulik type, avhengig av hva du trenger til masteroppgaven.

 • Litterære, historiske, politiske eller andre former for tekst
 • Intervjuer, deltagende obervasjon eller andre former for etnografisk materiale
 • Lingvistisk feltmateriale

All datagenerering forutsetter en bevisst og kritisk tilnærming. Egen refleksjon over denne prosessen er er derfor en vesentlig del av emnet.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • spesielt god forståelse for tematikken du arbeider med
 • særlig god forståelse for India som samfunn
 • erfaringsbasert kunnskap om og forståelse for forskningsprosessen
 • trening i datagenerering, prosessering og kritisk vurdering av eget materiale

Ferdigheter

 • Praktisk erfaring med prosjektgjennomføring og opparbeiding av datamateriale
 • Gjennomføring av et selvstendig forskningsprosjekt
 • Anvendelse av og refleksjon over metodiske og teoretiske redskaper for datagenerering, produksjon og analyse av ulike typer data
 • Omarbeide feltarbeidsmateriale til data, og data til analytisk tekst på en etisk forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • Respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet og presisjon; evne til å skille mellom forskningsbasert kunnskap, betydningen av analytiske modellvalg, praksisbasert kunnskap og «synsing».
 • Etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater.
 • Forståelse for grunnleggende redelighet i forskning og annet faglig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

I løpet av feltarbeidet skal du levere to feltrapporter (midtveis og mot slutten) som du får tilbakemelding på.

Eksamen

Vurderingen består av en feltrapport som leveres midtveis og en som leveres mot slutten av feltoppholdet.

Rapportene skal vurdere ditt eget feltarbeid underveis, særlig relevansen og validitet av materialet opp mot den opprinnelige skissen samt etiske sider ved feltoppholdet.

Feltrapportene kan også ta opp uventede hendelser og nye vendinger i arbeidet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk