Dette emnet er nedlagt

LING4100 – Språkvitenskapelige metoder og feltarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fokuset i emnet er samspillet mellom teori, metode og data i språkforskning. Emnet er tredelt og tar for seg trinn i planleggingen og gjennomføringen av et forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om, og et bevisst forhold til, samspillet mellom teori, metode og data. De skal være i stand til å sette dette i forhold til sitt eget arbeid samt å kunne planlegge og å gjennomføre en metodisk tilnærming til problemstillinger som ligger innenfor fagfeltet de selv jobber med. I tillegg skal de kunne vurdere andres språkvitenskapelige forskning kritisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

BA i språkprogrammet eller BA i tegnspråk og tolking

Undervisning

Kurset har totalt 28-36 undervisningstimer. Det gis 2-4 undervisniningstimer i uken. Det er lagt inn noen uker til selvstudium og oppgaveskriving. Studentene jobber selvstendig med tre oppgaver som innleveres og/eller presenteres muntlig. Oppgavene har som mål å gi studentene praktisk innsikt og erfaring i språkvitenskapelig metoder og i å skrive en obligatorisk prosjektbeskrivelse.

Dersom det er tilstrekkelige ressurser til det, vil man forsøke å arrangere et prosjektseminar i forbindelse med den obligatoriske oppgaven. Nærmere beskjed gis på den aktuelle semesterside.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en avsluttende 3-dagers skriftlig hjemmeoppgave.
Den obligatoriske oppgaven er planlegging av en masteroppgave, og skal ende opp med en prosjektbeskrivelse som må være godkjent før man får gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2006

Annet

Emnet er obligatorisk og utgjør ett av de fellesemnene som inngår i MA-graden i lingvistikk. Maksimum 20, minimum 5 studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst.

Erstattes av emnet LING4140 f.o.m. høsten 2008.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk