NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av studentens arbeid på MA-oppgaven i norrøn filologi.

Temaet på oppgaven bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Oppgaven kan være en analyse med språkvitenskaplig, litteraturvitenskaplig eller teksthistorisk fokus, basert på norrønt kildemateriale, med bruk av relevant, moderne teori.

En tekstkritisk undersøkelse evt. kombinert med en vitenskapelig tekstutgave er også en mulig oppgavetype.

Hva lærer du?

Studenten vil utvikle en kompetanse som kan danne grunnlag for videre forskning på Ph.D.-nivå.

Dessuten vil kompetansen etter MA-oppgaven være et godt grunnlag for videre arbeid i spørsmål knyttet til historisk språk- og tekstvitenskap, samt nordisk middelalderkultur i sin alminnelighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kun studenter med opptak til Mastergraden i norrøn filologi, kan melde seg opp til dette emnet. Eksamen i emnet NFI 4103 Norrøn filologi bør være avlagt før arbeidet med masteroppgaven blir påbegynt.33

Undervisning

Det er ingen formell undervisning knyttet til emnet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningavtale for masterstudenter ved instituttetmå være underskrevet.

Hver student har krav på inntil 15 timer veiledning.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg). Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Emnet passer inn i studentens 3. semester og 4. semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk