Dette emnet er nedlagt

NOR2348 – Sjangerstudium: Litterære dystopier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset retter fokus mot forfalls- eller nedgangsskildringer i litteraturen. Hensikten er å undersøke ulike fremstillinger av slike litterære dystopier både i eldre og nyere norske romaner, og drøfte hvilke effekter de skaper formelt og tematisk. På denne måten søkes ulike tilnærminger til det dystopiske, som kan forstås både som litterært topos (som aktualiserer steds- og samfunnsteori), som mentalitets- og tilstandsrapport (som skildrer et tidsrom, en epoke eller en bestemt historisk æra) og som en egen intermedial sjanger (som knytter an til filmen og billedkunsten, visjonsdiktningen, science-fiction, karnevalismen og grotesken) i en global mediekultur. Forbindelsen mellom samfunnskritikk og sjanger virker særlig interessant: Hva er forholdet mellom den litterære dystopiens samfunnskritiske potensial og dens sjangermessige implikasjoner som mediekulturelt uttrykk?

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4444 – Sjangerstudium: Litterære dystopier (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Høst 2008

Vår 2008

Emne i serien NOR2340 Sjangerstudium

Eksamen

Samme semester som det tilbys undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk