Dette emnet er nedlagt

NOR2460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring felles motiver og tematikk (f.eks. natur, nasjon, gudsforhold, kjærlighet, kjønnsroller). Pensum består av 5-8 litterære verk og 200-300 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.
Tema kan endre seg fra semester til semester.

Tema for våren 2012: Den andre verdenskrigen i norsk litteratur

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

• redegjøre for et motiv eller temas utvikling over tid
• sammenlikne forskjellige litterære framstillinger av samme motiv eller tema
• analysere et verk med fokus på et utvalgt motiv eller tema
• demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis totalt 28 timers undervisnings i form av forelesninger og seminar. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave ca 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gyldig bare semesteret den ble godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2013

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk