Dette emnet er nedlagt

NOR4323 – Epokestudium 2: Mellomkrigstid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4321-24 konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, det moderne gjennombrudd, 1930-årene eller 1990-årene. Ulike genrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold.

Våren 2006 undervises det i Mellomkrigstid, med hovedvekt på kulturkampen i 1930-årene. Ettersom seminaret er et epokestudium, vil det bli lagt vekt på litteraturhistoriske og allmennkulturelle aspekter, men med hovedvekt på striden mellom de kulturradikale og de konservative kreftene i perioden. To aspekter vil særlig bli belyst: partenes forhold til modernismen og til psykoanalysen. Det vil derfor inngå noe teorilitteratur om disse to feltene i kurset. Et utvalg representative verker som inkluderer ulike sjangrer vil bli gjennomgått, bl.a. av Rolf Jacobsen, Aksel Sandemose, Nordahl Grieg og Sigrid Undset. Emnet finnes også i en 20-poengsversjon med kode NOR4328 – Epokestudium 3: Mellomkrigstid (nedlagt), med større pensum. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på MA-programmet i litteraturstudier, vil bli prioritert. Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Høst 2006

Vår 2004

Eksamen

Høst 2007

Samme semester som undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)