Dette emnet er nedlagt

NOR4329 – Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret tar for seg nasjonalitet som tema i norsk litteratur på 1800- og 1900-tallet. I deler av denne perioden har den litterære institusjonen sett på ”nasjonsbygging” som en av sine helt sentrale oppgaver. Men i hele perioden utkommer det litterære tekster som på ulike måter tematiserer nasjonens problemer og oppgaver kulturelt og politisk.Et utvalg norske tekster – både skjønnlitteratur og sakprosa – vil bli studert i forhold til nyere nasjonalisme-teori. Målet for kurset er å skjelne viktige variabler innen nasjonalisme-teoretisk tankegods i den norske litteraturen. Aktuelle forfatterskap – noen i kortere tekstutdrag: Wergeland, Monrad, Jørgen Moe, Ibsen, Bjørnson, Aasen, Vinje, Garborg, Kinck, Hoel, Nedreaas, Fløgstad, Hoem, Kjærstad. Aktuelle nasjonalismeteoretikere: Ernest Gellner, Anthony Smith, Benedict Anderson. NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A

Pensum består av 8-10 skjønnlitterære verk og 200-400 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 9 virkedager før den skal holdes i slutten av semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Epokestudium (NOR4326-4329). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)