Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, for eksempel opplysningstiden, romantikken, det moderne gjennombrudd, fin-de-siècle-perioden, mellomkrigstiden eller etterkrigstiden. Ulike sjangrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold.

Pensum består av 6-10 litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • redegjøre for en epokes stilistiske og tematiske særtrekk
  • analysere et verk i lys av epokens særtrekk samt i lys av epokens historiske og kulturelle betingelser
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse
  • påpeke eventuelle aspekter ved et verk som ikke lar seg forklare av epokens generelle særtrekk
  • selvstendig finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse et (eller flere) verk fra pensum
  • utvikle en selvstendig analyse av et eller flere verk fra pensum

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gyldig bare semesteret den ble godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår i like årstall, men ikke våren 2022.

Eksamen

Samme semester som undervisning gis

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)