NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter

Kort om emnet

Emnet er et praktisk uttalekurs. Studentene får veiledning og gjør øvelser i uttale både på segmentnivå (vokaler og konsonanter) og prosodisk nivå (lengde, trykk og tone), samt enkelte andre fonetiske temaer. Studentens forståelse trenes gjennom å øve på å skille mellom fonetiske distinksjoner som er relevante i norsk fonologi. I noen grad sammenliknes norsk med andre språk studentene kan.

Hva lærer du?

Studentene skal forbedre sin uttale i norsk. De skal også forbedre sin forståelse av talt norsk og sin evne til å høre lydlige distinksjoner på segmentnivå (vokaler og konsonanter) og prosodisk nivå (lengde, trykk og tone).

Studentene skal oppnå grunnleggende kunnskaper om det norske lydsystemet. De lærer å bruke denne kunnskapen til å øve på egen uttale. De lærer også å se det norske lydsystemet i sammenheng med andre språk de kan, og å øve på egen uttale i lys av dette.

Studentene lærer noen grunnleggende fonetiske og fonologiske fagtermer som brukes på kurset for å beskrive norsk.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Informasjon om frister og hvordan du søker opptak til dette emnet finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Undervisning

2 timer undervisning per uke i 14 uker, 28 timer totalt. Undervisningen foregår i språklaboratorium.

Eksamen

Det holdes avsluttende muntlig eksamen. Både taleferdigheter og auditiv forståelse testes. Studentenes tale tas opp og vurderes.

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Fra vår 2023 gjennomføres avsluttende muntlig eksamen i Inspera som digital hjemmeeksamen. Både persepsjon, produksjon og kunnskap om norske uttaleregler testes. Studentene gjør opptak av sin tale og leverer lydfiler i Inspera. Disse lydfilene vurderes sammen med resten av besvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk