English version of this page

Sjuk på eksamen / utsett eksamen

I 2020 tillet UiO eigenmelding ved eksamensfråvær. Dersom du er sjuk eller har annan gyldig grunn til ikkje å ta eksamen, kan du sende melding i nettskjema utan å legge ved dokumentasjon. 

Anledninga til å bruke eigenmelding ved eksamensfråvær gjeld for alle eksamensformer, også innleveringar, munnlege eksamenar og masteroppgåver.

Dersom du er sjuk eller har annan gyldig grunn til ikkje å ta eksamen, får du godkjent gyldig fråvær. Med gyldig fråvær brukar du ikkje eit forsøk, og du kan søkje om utsett eksamen eller utsett innleveringsfrist.

Kva er gyldig fråvær?

Gyldig fråvær kan bli godkjent på grunnlag av følgjande:

  • Sjukdom hos deg sjølv eller nokon du har omsorgsansvar for.
  • Heimekarantene eller heimeisolasjon på grunn av koronaviruset.
  • Fødsel.
  • Dødsfall i nær familie.
  • Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll.

Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll kan vere til dømes militærteneste, rettssaker eller politisk representasjon. Også idrettssamlingar eller kulturarrangement på høgt nivå kan bli godkjent.

Ved lengre sjukdom i førebuinga til eksamen bør du vurdere å søkje permisjon.

Kva er utsett eksamen?

Utsett eksamen er ein eksamen som vert arrangert for deg som er sjuk eller har annan gyldig grunn for fråvær på ordinær eksamen.

Ved heimeeksamen og innleveringar kan du i mange tilfelle få utsett innleveringsfrist i staden for utsett eksamen.

Utsett eksamen vert vanlegvis halden innan utgangen av same semester eller i forkant av undervisningsstart i neste semester. For emne som har eksamen kvart semester, kan studentar med gyldig fråvær bli viste til neste ordinære eksamen.

Slik søker du

Fyll ut nettskjema om eigenmelding ved fråvær frå eksamen:

Du kan søke om utsett eksamen eller utsett innleveringsfrist samtidig med at du melder om fråvær frå eksamen.

Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet har eigne reglar for oppmelding til utsett eksamen.

Fristar

  • Melde om fråvær frå eksamen: ei veke etter eksamen.
  • Søke om utsett eksamen: ei veke etter eksamen.
  • Søke om utsett innleveringsfrist: før eksamenen er ferdig.

Dersom fristane går ut på ein laurdag, søndag eller helgedag, blir dei forlenga til neste arbeidsdag. Ved alvorleg sjukdom kan fakultetet gi dispensasjon frå fristane.

Du treng ikkje laste opp dokumentasjon på fråværet, uavhengig av fråværsgrunn.

Forkunnskapskrav til emne hausten 2020

Dersom du manglar forkunnskapskrav til emne i haustsemesteret 2020 på grunn av forhold relatert til koronavirus­, kan fakultetet gi dispensasjon frå forkunnskaps­krava. Du kan bli pålagd å gjennomføre forkunnskaps­krava innan ei viss tid for å kunne halde fram i studiet.

Spørsmål?

Kontakt infosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 29. apr. 2020 19:33 - Sist endra 27. okt. 2020 14:32