Dette emnet er erstattet av RETKOM4112 – Retorisk fordypningsemne C.

RETKOM4105 – Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette tema vil fra tid til annen undervises på emne RETKOM4112 - Retorisk fordypningsstudium C 

Emnet tar opp samtalens former og funksjoner i noen utvalgte institusjonelle kontekster. Det gjelder for det første konsultasjoner mellom eksperter eller saksbehandlere og ulike grupper av lekmenn, slik som kunder, klienter og pasienter. For det andre gjelder det offentlige samtaler formidlet gjennom massemedier, slik som radio og TV, med vekt på nyhetsintervjuer og debatter. For det tredje gjelder det møter i bedrifter og offentlig forvaltning, slik som ledermøter, arbeidsgruppemøter og avdelingsmøter. Emnet gir en innføring i sjangertrekk ved samtalene og i etableringen av institusjonelle roller og relasjoner mellom deltakerne. Samtalens funksjon i de ulike institusjonene drøftes i et samfunnsperspektiv.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har studentene kunnskaper om muntlige former for institusjonell kommunikasjon i en rekke samfunnssektorer. De har ferdigheter i transkripsjon og analyse av autentisk samtalemateriale. Endelig har forståelse for muligheter og begrensninger ved ulike former for samtalepraksis. Dette kan gi grunnlag for kritisk evaluering av eksisterende kommunikasjonsprosesser i organisasjoner og for rådgivning om god praksis. Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen omfatter 28 timer, og tar form av forelesning over teoretiske emner, praktisk analyse av samtaleutdrag og diskusjon av eksempelanalyser. Det er én kvalifiseringsoppgave underveis i kurset, og det er en muntlig presentasjon av en foreløpig analyse til semesteroppgaven. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før semesteroppgaven leveres.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på maksimum 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til en fastsatt dato i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en praktisk analyse av et samtalemateriale med et tema som blir valgt i samråd med faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013

Periodisk emnerapport høst 2011

Periodisk emnerapport høst 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet vil ikke bli undervist høsten 2016.

Undervisningsspråk

Norsk