Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1502 – Litteratur, geografi og kulturkunnskap

Kort om emnet

Emnet erstatter CAENFRA1501 og CAENFRA1301 og består av 1/3 litteratur, 1/3 geografi og 1/3 kulturkunnskap.  Emnet gir en innføring i litterær analyse, metode og begreper gjennom nyere tekster og utdrag fra ulike sjangrer. Geografidelen vektlegger geografiske, sosiale og økonomiske aspekter ved de franske regionene. Emnet gir også kunnskaper om de sentrale samfunnsinstitusjonene og utdanningssystemet.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Redegjøre for hvordan det franske samfunnet er bygd opp, sentrale samfunnsinstitusjoner og utdanningssystemet
  • Redegjøre for viktige geografiske, sosiale og økonomiske aspekter ved de franske regionene
  • Presentere noen sentrale forfattere og tekster fra vår tid
  • Lese og forstå noe faglitteratur på fransk
  • Lese og forstå enklere litterære tekster på fransk
  • Gi uttrykk for dine kunnskaper og analyser skriftlig og muntlig på fransk

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha et nivå som tilsvarer minst nivå 2 fra Videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal OFNEC få beskjed samme dag.

Undervisningen består av forelesninger, kollokvier og skriftlige øvelser, og det forventes regelmessig innlevering av oppgaver. Undervisningen i geografi og kulturkunnskap går over hele høstsemesteret, mens undervisningen i litteratur går i andre halvdel av semesteret. Det gis en obligatorisk oppgave i hver av de tre disiplinene. .

Eksamen

Det er en skriftlig eksamen på fransk i slutten av semesteret, med relativt korte spørsmål innenfor alle tre disipliner. De tre disiplinene teller 1/3 hver av samlet karakter.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk