Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne fransk språk behandler fransk morfosyntaks, semantikk eller fonologi på fordypningsnivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og semantikk, nominalsyntaks og semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering, fonologiske fenomener i en eller flere franske dialekter. Undervisningen har både et praktisk og et teoretisk siktemål og krever aktiv studentdeltakelse.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres lingvistiske prosesser samtidig som den praktiske språkbeherskelsen befestes og ytterligere utvikles fra bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk språk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2113 – Moderne fransk språk D (nedlagt)

Undervisning

Det gis én time forelesning og én time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to oppgaver skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4113/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Eksamen

Høst 2014

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Annenhver høst

Undervisningsspråk

Fransk