Dette emnet er nedlagt

FRA4372 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et utvalg selvbiografier av sentrale franske forfattere fra 18.-21. århundre, samt et utvalg teoretiske tekster knyttet til genreproblematikken. Det legges vekt på tekstanalyse og litteraturhistorisk perspektiv.

Selvbiografien har alltid vært en omstridd genre. Leseres og kritikeres forhold til forfattere som fremstiller seg selv i tekst har helt siden Pascal skrev om Montaignes «tåpelige idé om å ville skildre seg selv» vært ambivalent (Pascal var for eksempel i stor grad inspirert nettopp av Montaigne), og diskusjonen om hvorvidt man faktisk kan gjengi virkeligheten i bokform eller om all skreven tekst nødvendigvis blir fiksjonell går fremdeles høyt i Frankrike. De forfatterne som skriver om seg selv problematiserer ofte nettopp denne umuligheten av å gjøre liv om til tekst, og ett av de aspektene vi skal konsentrere oss om i dette emnet er hvordan disse forfatterne arbeider med teksten for å gjøre den levende i ordets rette forstand, og om det i det hele tatt er mulig å skille mellom fiktive og selvbiografiske tekster.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine ferdigheter i litterær analyse og fortolkning gjennom et grundig tekststudium. I forbindelse med studiet av selvbiografien som genre skal de få innsikt i grunnleggende genreteoretiske og litteraturhistoriske problemstillinger knyttet til forholdet mellom tekst og virkelighet. De skal dessuten forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig, slik at de kan uttrykke seg variert og presist på fransk, med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master i fransk litteratur eller språk.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2372

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Det er krav om obligatorisk undervisningsaktivitet på emnet. For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 3-5 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på 5-8 sider à 2300 tegn.

Eksamensspråk

Eksamen skal skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Fransk