Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi ei innføring i bakgrunnen for Dreyfus-saka, følgje gangen i saka , få fram dei ideologiske og politiske konfliktane saka utløyser, og vise korleis ho pregar Frankrike utover i det 20. hundreåret. Det blir også lagt vekt på korleis omverda reagerer og engasjerer seg. Studenten skal i samråd med faglæraren lese to-tre verk på fransk knytte til emnet.

Hva lærer du?

Studentane skal få ei djupare teoretisk og analytisk forståing av kva som gjorde ei sak som Dreyfus-saka mogleg , kva for grunnleggjande konfliktar ho utløyste, kor viktig ho er for samfunnsengasjementet til franske og utanlandske intellektuelle i samtida, og kva for spor ho har sett i ettertida.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning Frankrike-studier eller et annet relevant masterprogram som godkjenner emnet som del av studiet. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2504 – Dreyfus-saka (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 veker.

Eksamen

Eksamensinnlevering går føre seg i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den einskilde student sitt ansvar å vere i stand til å levere i Fronter.

Eksamensforma på emnet er ei semesteroppgåve på 10 sider à 2300 teikn. Oppgåva må innehalde kjeldetilvisingar og bibliografi som er utforma etter gitte normer

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Undervisningsspråk

Fransk